HydroCord

Datastrøm i vannkraft - Innsikt for forandring

Hva er Hydrocord?

HydroCord er et fleksibelt kantsystem som ivaretar vannkraftens høye sikkerhetskrav og anleggsvariasjon i et kraftsystem i forandring. HydroCord tilfører Kundes organisasjon et helt nytt utgangspunkt for innsikter som samspiller med, forsterker, og utvider Deres eksisterende analyse- og dataplattform. Dette oppnås ved å gi kraftverkskompetansen tilgang på kvalitativt bedre data og lokal analysekapasitet på anlegg.

- datakvalitet uten Hydrocord
- datakvalitet med Hydrocord

Hvordan fungerer Hydrocord?

HydroCord forener sentrale egenskaper for data- og informasjonskvalitet:
 • Brukerne sin definisjon av hva behovet er.
 • Tilstrekkelig nøyaktig innhenting – behandling og tilgjengeliggjøring.
 • Endre behovet når det har verdi.
Få den informasjonen du mener du har behov for når du har behov for den – og det er lov å ombestemme seg.

HydroCord kan gjøre innhenting og utføre analyser fra et stort utvalg av kilder:
 • Ulike systemnivåer.
 • Direkte fra eksisterende sensorer.
 • Legge til nye sensorer

1. Sikker Sone

HydroCord kombinerer et bredt utvalg av kommunikasjonsegenskaper med optisk rådatadiode, som gjør sikker uthenting fra driftskontrollsystemets ulike nivåer mulig.
 • SCADA.
 • Kontrollanlegg og undersystemer.
 • Kontrollanleggets sensorer.

2. Sone for Kantbehandling

HydroCord har et aktivt og ambisiøst veikart for den videre utviklingen av de fortrinnene en kantløsning gir, der samarbeid er noe vi legger stor vekt på.
 • Engasjere og samhandle med Kundens generelle og anleggsspesifikke kraftverkskompetanse.
 • Samarbeide med 3. parts kompetansemiljøer.
 • Trekke på FDB sin egen maskin-, vannvei-, og turbinkompetanse.

lære mer

Kontinuerlig Virkningsgrad

FDB tilbyr kontinuerlig virkningsgradsmålinger på vannkraftverk, RT Eta. De fleste kraftverk har vanligvis en garantimåling etter oppstart, men deretter kan det gå årevis før virkningsgraden blir målt igjen. Å ha en sanntidsmåling av virkningsgraden er gunstig av flere grunner (Ruud, 2017):

 1. Målingen gir innspill for optimal utskiftning av turbinkomponenter
 2. Produksjonsoptimalisering
 3. Prising av effektprodukter
 4. Gradering av optimal kraftverksdrift

Det er spesielt for punkt 3, prising av effektprodukter, at tilgangen på øyeblikkelige data er essensielt. De øvrige punktene krever høy nøyaktighet og sammenlignbare målinger over tid, som også oppnås ved en kontinuerlig virkningsgradsmåling.

FDB leverer systemer for kontinuerlig virkningsgrad og vannføringsmålinger basert på differanse-trykkmetode og direkte akustisk målemetode. Begge metodene blir kalibrert med en konvensjonell termodynamisk virkningsgradsmåling. FDB sitt system gir også beskjed om sensordata er av slik kvalitet at sammensatt virkningsgrad vil bli godkjent i henhold til standarder for virkningsgradsmålinger.

FDB assisterer med instrumentering, kabling, kalibrering og vedlikehold av system og sensorer, og tilrettelegger data og resultater for transport til driftssentral eller ønsket destinasjon ved hjelp av flere vanlige protokoller og løsninger.

Referanse:

Einar Ruud, Masteroppgave NTNU 2017: Beslutningsstøtte med kontinuerlig virkningsgradsmåling i vannkraftverk

Steinteller

Steintelleren bruker mange av de samme prinsippene og sensorteknologien som ligger bak kavitasjonsovervåkningen, men for å detektere treff mellom objekter og overflater inne i turbinen. Steintelleren rapporterer statistikk, inkludert antall treff og styrke på treffene.

Kavitasjonsovervåkning

Kavitasjonsinstrumentet bruker standard sensorer for måling av høyfrekvent vibrasjon. Sensorene er montert på tørr side av maskinen som overvåkes. En NI cRIO-enhet leser, prosesserer og analyserer data fortløpende og indikerer instensitet av kavitasjon i nær sanntid (<1min). Instrumentet indikerer derfor om det er kavitasjon i maskineriet og en relativ styrke på kavitasjon. Instrumentet og metodikken ble utviklet som en del av PhD-arbeidet til FDBs Jarle Vikør Ekanger i 2016.