HydroCord

Hydro Power Condition Monitoring

FDB har vært hovedleverandør av programmerings- og maskinvareløsninger til utviklingsprosjektet HydroCord, som ble startet av Statkraft. Hovedmålet for HydroCord er tilstandsovervåkning av vannveien i vannkraftverk. Overvåkingen inkluderer også sanntids- og kontinuerlig måling av turbinens virkningsgrad.  Ved å hele tiden overvåke virkningsgraden kan drift optimaliseres både med tanke på  øyeblikkelig produksjon og vedlikehold.

Prototypen som er installert på Trollheim kraftverk består av fem uavhengige datainnsamlings -og analyseenheter, mens en hovedenhet samler alle målinger, gjør analyser og transporterer data og resultater til forskjellige mottagere/abonnenter. Prototypen er også spesiell fordi den inneholder tre uavhengige mål på virkningsgraden. Volumstrøm målt med ultralyd, Winter-Kennedy-måling og termodynamisk virkningsgradsmåling. I tillegg inneholder overvåkning av vannveien måling av falltap og transienter. FDB leverer komplette programmeringsløsninger og maskinvare til installasjoner av HydroCord.

lære mer

Besøk nettside

Kontinuerlig Virkningsgrad

FDB tilbyr kontinuerlig virkningsgradsmålinger på vannkraftverk, RT Eta. De fleste kraftverk har vanligvis en garantimåling etter oppstart, men deretter kan det gå årevis før virkningsgraden blir målt igjen. Å ha en sanntidsmåling av virkningsgraden er gunstig av flere grunner (Ruud, 2017):

  1. Målingen gir innspill for optimal utskiftning av turbinkomponenter
  2. Produksjonsoptimalisering
  3. Prising av effektprodukter
  4. Gradering av optimal kraftverksdrift

Det er spesielt for punkt 3, prising av effektprodukter, at tilgangen på øyeblikkelige data er essensielt. De øvrige punktene krever høy nøyaktighet og sammenlignbare målinger over tid, som også oppnås ved en kontinuerlig virkningsgradsmåling.

FDB leverer systemer for kontinuerlig virkningsgrad og vannføringsmålinger basert på differanse-trykkmetode og direkte akustisk målemetode. Begge metodene blir kalibrert med en konvensjonell termodynamisk virkningsgradsmåling. FDB sitt system gir også beskjed om sensordata er av slik kvalitet at sammensatt virkningsgrad vil bli godkjent i henhold til standarder for virkningsgradsmålinger.

FDB assisterer med instrumentering, kabling, kalibrering og vedlikehold av system og sensorer, og tilrettelegger data og resultater for transport til driftssentral eller ønsket destinasjon ved hjelp av flere vanlige protokoller og løsninger.

Referanse:

Einar Ruud, Masteroppgave NTNU 2017: Beslutningsstøtte med kontinuerlig virkningsgradsmåling i vannkraftverk

Steinteller

Steintelleren bruker mange av de samme prinsippene og sensorteknologien som ligger bak kavitasjonsovervåkningen, men for å detektere treff mellom objekter og overflater inne i turbinen. Steintelleren rapporterer statistikk, inkludert antall treff og styrke på treffene.

Kavitasjonsovervåkning

Kavitasjonsinstrumentet bruker standard sensorer for måling av høyfrekvent vibrasjon. Sensorene er montert på tørr side av maskinen som overvåkes. En NI cRIO-enhet leser, prosesserer og analyserer data fortløpende og indikerer instensitet av kavitasjon i nær sanntid (<1min). Instrumentet indikerer derfor om det er kavitasjon i maskineriet og en relativ styrke på kavitasjon. Instrumentet og metodikken ble utviklet som en del av PhD-arbeidet til FDBs Jarle Vikør Ekanger i 2016.